โครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

123

องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือร่วมกับฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันพัฒนาวัดตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขฯ พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

ในวันศุกร์   ที่   31   กรกฎาคม    พ.ศ.2563

ณวัดห้วยบงธรรมจาริก   ตำบลทาเหนือ   อำเถอแม่ออน   จังหวัดเชียงใหม่