องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ให้กับจิตอาสาภัยพิบัติฯ  จำนวน 50 ท่าน ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 2 สิงหาคม 2563 จำนวน 3 วัน  ณ  องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ  เพื่อเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในระดับพื้นที่ รวมถึงพิจารณากำหนดรูปแบบ/องค์ประกอบโครงสร้างการสั่งการ แผนผัง/เครือข่าย การติดต่อสื่อสาร และการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติดังกล่าวให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจ ตามที่ได้รับมอบหมาย มีความรู้ความเข้าใจในการจัดการสาธารณภัยเบื้องต้น ระบบบัญชาการเหตุการณ์ การควบคุมสั่งการ การบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่ เป็นรูปแบบและมีมาตรฐานเดียวกันสามารถบัญชาการและปฏิบัติการร่วมกับชุดปฏิบัติการอื่นอย่างมีเอกภาพ