บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

404

บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557