“วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล” ที่ 9 ธันวาคม 2562 จังหวัดเชียงใหม่

109
วันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม 2562 ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือได้รับเกียรติบัตรผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) อันดับ 5 ของจังหวัดเชียงใหม่ คะแนนเฉลี่ย  91.35