โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2563

227

ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.ทาเหนือ ดำเนินพิธีถวายเทียนพรรษา ตามโครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางศาสนา ประจำปี 2563 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล ส่งเสริมประเพณีเทศกาลวันเข้าพรรษาอันนำไปสู่ความสามัคคีในหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระศาสนาในกาลสืบไป เพื่อให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน อบต.ทาเหนือได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการแห่เทียนเข้าพรรษาดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ณ อาศรมธรรมจาริกการามห้วยบง ในวันที่ 13กรกฎาคม 2563