โครงการอบรมให้ความรู้การคัดแยกขยะ ให้กับประชาชน หมู่ที่ 3 เพื่อ

121

องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหรือร่วมกับ กศน.ตำบลทาเหนือ ได้ร่วมจัดกิจกรรมการให้ความรู้ในการคัดแยกขยะ ให้กับประชาชนหมู่ที่ 3 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตรบ้านห้วยบง หมู่ 3