โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร อบต.ทาเหนือ

202

โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร อบต.ทาเหนือ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ณ อาศรมธรรมจาริกการามห้วยบง วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เพื่อเสริมสร้างให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน ปลูกจิตสำนึกให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยคำนึกถึงหลักคุณธรรม จริยธรรม