ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านเการคัดเลือก (การประเมินผลการปฏิบัติงาน) พนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงาน จ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

54