ประกาศ เรื่องกำหรดโครงสร้างและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

63

กำหนดโครงสร้างและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ