จ้างทำป้ายไวนิลประกาศเรื่องการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ประจำปี 2563 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

191

??ҹ??С??