ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร) หมายเลขครุภัณฑ์ 424-61-0002 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

141

??ҹ??С??