จ้างทำตรายาง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11

??ҹ??С??