ประชาสัมพันธ์ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน

31

 

ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564 หมวด 5 ข้อ 89/1 ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์สำหรับปฏิบัติงานสารบรรณ หรืออย่างน้อยต้องมีที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลาง สำหรับการรับ-ส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของส่วนราชการ นั้น

เพื่อเป็นการรองรับและสนับสนุนการปฏิบัติงานสารบรรณด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ จึงขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลาง สำหรับการรับส่งหนังสือ

  1. ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) กลาง

saraban_06502302@dla.go.th

2. หมายเลขโทรศัพท์ 08 8269 6392