สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

33

สรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของ อบต.ทาเหนือ ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564