บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2565

53

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.2565

บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง