ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้ัสมัครรับเลือกตั้ง

160

บัญชีรายชื่อนายก

บัญชีรายชื่อ สอบต. ม.1

บัญชีรายชื่อ สอบต. ม.2

บัญชีรายชื่อ สอบต. ม.3

บัญชีรายชื่อ สอบต. ม.4

บัญชีรายชื่อ สอบต. ม.5