ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ เรื่อง กำหนดสถานที่ปิดประกาศ และติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ

15

ประกาศ4