ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

21

??ҹ??С??