จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มปกขาวดำคาดเทป ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 25 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

29

??ҹ??С??