ประชาสัมพันธ์เกษตรอำเภอแม่ออน แจ้งให้เกษตรกรที่ปลูก ข้าว ไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก และพืชอื่นๆ ให้มาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลเกษตรกร ปี 2564 เกษตรกรสามารถไปรับแบบคำร้องขอได้ที่บ้านผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่บ้านหรือมารับได้ที่ อบต.ทาเหนือ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

23

CCF18082564_0002