องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ร่วมกับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันและต่อต้านการทุจริต

35