คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ที่ 008/2564 เรื่อง จัดศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะทำงาน และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ปฏิบัติการ องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

77

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ที่ 008