ประกาศ อบต.ทาเหนือ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

24

รายงานวิเคราะห์สรุผลการจัดซื้อจัดจ้าง