โครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

53
วันเสาร์ ที่ 20 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ได้จัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างหมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ลานสนามหญ้า ออป. เพื่อต่อต้านยาเสพติดและสร้างความสามัคคีในชุมชน