องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือร่วมกับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน ” ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง”

60

วันที่ 17 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือร่วมกับผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver) ลงพื้นที่ออกเยี่ยมบ้าน “ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง” เพื่อให้การช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนให้ครอบครัว ญาติ ชุมชน ร่วมมีบทบาทในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิงต่อไป