โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ “การส่งเสริมประชาธิปไตยท้องถิ่นและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น”

80
วันที่ 16 มีนาคม 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ ได้จัดโครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ “การส่งเสริมประชาธิปไตยท้องถิ่นและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายการเลือกตั้งท้องถิ่น” ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่