โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านแม่ตะไคร้ หมูที่ 1 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

88
วันที่ 5 มี.ค.2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือได้จัดโครงการบริหารจัดการขยะ ณ ศาลาวัดบ้านแม่ตะไคร้ ม.1 ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่